ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 4 วิธีรักษ์น้ำ จากชุมชนสู่ครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 เม.ย. 2563
82 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน" ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 เม.ย. 2563
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 เม.ย. 2563
84 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการ อบต.ตาเนาะแมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 เม.ย. 2563
85 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเงินเบี้ยความพิการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 เม.ย. 2563
86 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 เม.ย. 2563
87 แนวทางการจัดการขยะในชุมขน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 เม.ย. 2563
88 รายละเอียด คุณสมบัติเเละขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เเก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 มี.ค. 2563
89 ประการศ ขยายเวลาการแจ้งบัญชีรายการที่ดินอละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 มี.ค. 2563
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลตาเนาะแมเราะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43