ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
04 ม.ค. 2559
212 ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลตาเนาะแมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
03 ม.ค. 2559
213 ประกาศการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
02 ม.ค. 2559
214 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ งบประมาณปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
29 ธ.ค. 2558
215 ประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
29 ธ.ค. 2558
216 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
22 ธ.ค. 2558
217 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
21 ธ.ค. 2558
218 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
09 ต.ค. 2558
219 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
29 ก.ย. 2558
220 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับคำขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
229
15 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46