ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 แนบท้ายประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลตาเนาะแมเราะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
18 พ.ค. 2563
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลตาเนาะแมเราะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
18 พ.ค. 2563
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
589
18 พ.ค. 2563
104 การเก็บรวบรวมขยะอันตราย ในเขตพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ
74
11 พ.ค. 2563
105 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
83
11 พ.ค. 2563
106 4 วิธีรักษ์น้ำ จากชุมชนสู่ครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 เม.ย. 2563
107 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน" ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 เม.ย. 2563
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส ดาวน์โหลดเอกสาร
109
27 เม.ย. 2563
109 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการ อบต.ตาเนาะแมเราะ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 เม.ย. 2563
110 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเงินเบี้ยความพิการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
20 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46