ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 พ.ค. 2565
2 ฝุ่น PM 2.5 กระทบสุขภาพคนไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 พ.ค. 2565
3 การจัดการขยะติดเชื้อภายในชุมชน ในเขตตำบลตาเนาะแมเราะ การจัดการขยะ ที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 มี.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบอัคคีภัย (ภัยพิบัติ) ที่ได้รับความช่วยเหลือ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
18 ก.พ. 2565
5 ประกาศองค์การบริหหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒยาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 ก.พ. 2565
6 ช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในพื้นที่ภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
02 ก.พ. 2565
7 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ ร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ " 5 ป. 1 ข. " ดาวน์โหลดเอกสาร
68
27 ม.ค. 2565
8 เฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
66
27 ม.ค. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
19 ม.ค. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส ดาวน์โหลดเอกสาร
54
19 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46