ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕
  รายละเอียด :

          **ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถ ใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการใช้เส้นทางจราจรบนถนนสายต่างๆ หนาแน่น เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ


          **ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2555 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555 รวม 7 วัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว รวมถึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยไปสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 หรือน้อยกว่า 10 คน ต่อประชากรแสนคน ในปี 2563


          **ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 และขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 381 คน