กิจกรรม : การประชาคมระดับตำบล วันที่ 12 กรกฎาคม 2561รายละเอียด :
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะ ได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ โดยมีระเบียบวาระสำคัญของโครงการที่เพิ่มในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ต้องพิจารณาดังนี้ ระเบียบวาระการประชุม การประชาคมระดับตำบล วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โครงการของ อบต. จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน 2. โครงการฝึกอบรมคนพิการ การนวดแผนโบราณ การทำยาหม่องสมุนไพร การทำลูกประคบ 3. โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำร้อน จำนวน 5 โครงการ แยกตามปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 1. โครงการวางแกเบียนคลองบ่อน้ำร้อน 2. โครงการวางแกเบียนสายหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อเหมืองเก่า ปี พ.ศ.2563 1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยร่มเย็น 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาแจ้ง หมู่ที่ 3 บ้านมาลา จำนวน 6 โครงการ แยกตามปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านมาลา – บูเก๊ะดาราเซ 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านมาลา – บ้านปากบาง 3. โครงการวางแกเบียนคลองมาลาตลอดสาย ปี พ.ศ.2563 1. โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายจิบหยู 2. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สายบ้านมาลาใต้ ปี พ.ศ. 2564 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนทุเรียน หมู่ที่ 8 บ้านปากบาง จำนวน 6 โครงการ แยกตามปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 1. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าที่พักสงฆ์ ปี พ.ศ. 2563 1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายหลังบ้านนายประจวบ 2. โครงการติดตั้งป้ายจราจรภายในเขตชุมชน ปี พ.ศ. 2564 1. โครงการก่อสร้างท่องลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายแม้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561    อ่าน 165 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**