ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ/นายก อบต.
  รายละเอียด :


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ


อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา


เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ


 


--------------------------------------


 


                    ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ พ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระ  ในวันที่ 29 กันยายน 2554 ตามมาตรา 64 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537


                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕   และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕54 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ในการประชุมครั้งที่ 65/2554  เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554  จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ดังต่อไปนี้


                    . วันเลือกตั้ง  วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554


                   . ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2554   ถึงวันที่  14 


เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.


                    . สถานที่รับสมัคร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ


                    . จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ที่จะมีการเลือกตั้ง  ทั้งสิ้น    คน


                    . การเลือกตั้งให้ถือเขตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เป็นเขตเลือกตั้ง


                    . เขตเลือกตั้ง   มีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ทั้งหมด


                    . หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง  ประกอบด้วย


                                      ๗.๑ บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย   ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน สามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ


                                       ๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ


                             ๗.๓ ใบรับรองแพทย์


                                      ๗.๔ ค่าธรรมเนียมการรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่น   จำนวน  ๒,๐๐๐ บาท


                                      ๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร  ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร  จำนวน  16 รูป


                                      ๗.๖ หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ


                                      ๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น  เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  สูติบัตร   หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด  ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ


 


                   ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลาตาเนาะแมเราะ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม วัน เวลา  สถานที่  และหลักฐานการรับสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น


       


                                  


                                      ประกาศ    วันที่  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554


                 


 


 


 


                                                           ลงชื่อ………………………………..


                                                           (นายมานิตย์  นิ่มนวล)


                             ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 572 คน